Handelsbetingelser

1. Wizehosting ApS

Wizehosting ApS, cvr-nr. 40256563, (herefter benævnt “Wizehosting”) udbyder på hjemmesiden Wizehosting.dk en række webhotel ydelser, reseller hosting og salg af domæner, (Samlet herefter benævnt ”Produkter”).
Kunden er den juridiske enhed, der via Wizehosting.dk køber et eller flere af Wizehosting’s Produkter og i den forbindelse accepterer disse handelsvilkår.
Med mindre andet klart fremgår af Produktbeskrivelsen, så må Wizehosting’s Produkter alene anvendes af Kunden til Kundens interne brug. Kunden må således ikke videresælge Wizehosting’s Produkter.

2. Vedtagelse
Disse handelsvilkår er vedtaget, når Kunden ved online køb har accepteret vilkårene, forsat aktivt bruger produkterne eller hvis Wizehosting på andet grundlag kan dokumentere, at Kunden har accepteret at været bundet af disse handelsvilkår.

3. Produkter
Beskrivelsen af Wizehosting’s Produkter findes på Wizehosting.dk.
Produktbeskrivelsen vil af Wizehosting løbende blive opdateret og ændret, men alene med virkning for fremtidige køb.
I forhold til Kunden kan Wizehosting, ændre på vilkårene for/indholdet af det Produkt, som Kunden har købt adgang til.
Pris, forudbetalingsinterval og indhold samt serviceniveau fremgår af den enkelte Produktbeskrivelse.
Kunden accepterer, at samtlige Produkter IKKE er indrettet til/egnet til at opbevare særlige kategorier af personoplysninger i, med mindre Wizehosting udtrykkeligt har anførte dette i Produktbeskrivelsen.

4. Valg af Produkt

Med mindre Wizehosting mod betaling har rådgivet om valg af Produkt, er Kunden selv ansvarlig for, at det valgte Produkt opfylder Kundens behov.

5. Kundens applikationer, databaser og domæner
Ved Kundens applikationer forstås software, herunder hjemmesider, der anvender Produkter til at blive driftet på/fra og som er vendt mod Kunden eller Kundes brugere/kunder, og som ikke udbydes som shared service af Wizehosting.
Wizehosting har ikke noget ansvar for opdateringer eller vedligeholdelse af Kundens applikationer, herunder databaser, med mindre det udtrykkeligt er anført i Produktbeskrivelsen.
Kunden indestår Wizehosting for, at Kunden har alle nødvendige licenser til de af kundens egne applikationer, der til enhver tid anvender Kundens Produkter hos Wizehosting.
Kunden forpligter sig til løbende at vedligeholde licenserne og friholde Wizehosting for alle krav som følge af manglende eller utilstrækkelige licenser.
Kunden er eneansvarlig for forringelser af Produkternes performance, nedbrud og merarbejde, som kan henføres til Kundens applikationer/databaser eller ekstraordinær meget trafik til og fra Kundens applikationer. Wizehosting’s merarbejde i forbindelse hermed, faktureres kunden.
Kunden er selv ansvarlig for rettidig betaling/fornyelse af eventuelle domæner som anvendes sammen med Produkterne, med mindre domænerne er indkøbt af Wizehosting på Kundens vegne.
 Er domænerne indkøbt af Wizehosting, så forudsætter rettidige betaling/fornyelse, at Kunden rettidigt har betalt til Wizehosting.
 Hvis Kunden opsiger sit abonnement, så får Kunden ikke refunderet nogen dele af betalingen for indkøb/fornyelse af domæner.

6. Trafik
Produkterne leveres som udgangspunkt med ubegrænset trafik, men Wizehosting har til enhver tid ret til, uden varsel, at begrænse Kundens trafik til og fra Kundens applikationer.
Wizehosting kan med et varsel på 1 måned, indføre betaling for trafik til og fra Kundens applikationer, herunder for bestemte typer af trafik.

7. Plads
Produkterne sælges med den mængde plads, der fremgår af Produktbeskrivelserne.
Det er Kundens ansvar at tilkøbe yderligere plads i god tid inden pladsen er opbrugt ved at opgradere til et større webhotel eller server.

8. Licenser
Wizehosting stiller alene licenser til rådighed for Kunden som indgår som en integreret del af de Produkter, som Wizehosting har givet Kunden adgang til.
Licenserne betales af Wizehosting til licensgiver for en given periode ad gangen. Der kan derfor i den følgende periode forekomme reguleringer af licensbetaling som følge af Kundens ændrede brug af Produkterne, da betaling under de licenser Wizehosting stiller til rådighed, er baseret på Kundens oplysninger om Kundens brug. Hvis Kundens brug ændrer sig, så har Wizehosting ret til, med tilbagevirkende kraft, at opkræve ekstrabetaling hos Kunden for de manglende licenser, som Wizehosting ikke har fået afregnet for, som følge af Kundens ændrede brug.
*Selv hvis Kundens ophør med brug af Produkter, har Wizehosting ret til at kræve betaling for brug af licenser, som Kunden – uanset grund – ikke har betalt for.
Wizehosting er også berettet til, uden varsel, at forhøje Kundens løbende priser med et beløb svarende til de ekstra licenser, som Kundens ændret brug udløser betaling for.
*Kunden er eneansvarlig for at have de nødvendige licenser til Kundens egne applikationer og databaser, herunder at licenserne giver Kunden ret til at få driftet applikationerne og databaserne.
Kunden er også eneansvarlig for at have de nødvendige licenser og tilladelser til alt indhold i Kundens databaser m.v.

9. Abonnement
Med mindre andet fremgår af Produktbeskrivelsen, så køber Kunden Produkterne i et forudbetalt abonnementsperiode.
Opsigelse af produkt skal ske inden næste fornyelse. Ved månedlig betaling, skal opsigelse ske mindst 30 dage inden næste fornyelse.

10. Ibrugtagning og reklamation
Kunden anses for at have taget et Produkt i brug, når Kunden har modtaget de nødvendige login informationer fra Wizehosting.
Reklamation over eventuelle fejl og mangler skal være modtaget af Wizehosting senest 5 hverdage efter at Kunden har modtaget login information.
Er der mangler ved Produkter har Wizehosting ret til at vælge, hvordan fejlen/manglen rettes, herunder ved en opdatering, ved en workaround eller ved at Kunden flyttes til et andet driftsmiljø.
Wizehosting skal rette væsentlige fejl og mangler inden for rimelig tid og ikke senere end 5 hverdage efter, at Wizehosting er blevet gjort bekendt med fejlen/manglen.
Mindre væsentlige fejl og mangler skal Wizehosting rette senest 10 hverdage, efter at Wizehosting er blevet gjort bekendt med fejlen/manglen.

11. Service niveau
Serviceniveauerne for de enkelte Produkter fremgår af Produktbeskrivelsen.

12. Sikkerhed
Produkterne indeholder de sikkerhedsfeatures, der udtrykkeligt er beskrevet under de enkelte Produkter.

13. Backup
Wizehosting’s forpligtelse til at tage backup og måden det bliver gjort på er ikke en garanti for komplet datasikkerhed, men blot en funktion. Kunden skal selv sikre egen backup af alle data.
Kunden accepterer, at Wizehosting IKKE tager backup af følgende filtyper: zip, rar, tar.gz, tar, gz, 7z, bz2, jpa, sql
Genindlæsning fra backup af Kundens applikationer/data kan enten gøres af kunden selv eller af Wizehosting, som betalbar konsulentydelse.
Kunden er gjort opmærksom på og acceptere, at genindlæsning kan tage betydelig tid, afhængig af mængden af data, hvorfor Kunden ved en genindlæsning må påregne betydelige driftsforstyrrelser.
Kunden må ikke opbevare backuparkiver på sit webhotel, da webhotel i forvejen bliver sikkerhedskopieret mindst dagligt 14 dage bagud.

14. Rettigheder
Wizehosting har ingen rettigheder til Kundens data bortset fra retten til at anvende dem til statistiske og driftsmæssige forhold i anonymiseret form.

15. Support og konsulentydelser
I Wizehosting’s standard Produkter indgår begrænset e-mail support, der ydes i Wizehosting’s sædvanlige åbningstid, på alle hverdage.
Alle telefoniske henvendelser til Wizehosting omkring brugen af Wizehosting’s standard Produkter vil blive betragtet som en anmodning om konsulentbistand. Konsulentbistand afregnes per påbegyndt kvarter til Wizehosting’s standardtakst.
Wizehosting’s standard timepriser, afhænger af hvornår Kunden anmoder om bistanden.
Alle konsulentydelser leveres som remote ydelser.

16. Behandling af personoplysninger
Kunden har ansvaret for at overholde lovgivningens krav om behandling af personoplysninger, herunder:
At på se, at Kunden lovligt kan behandle personoplysninger i de applikationer/databaser, der anvender/høre til Produkterne.
At sikre sig tredjemands samtykke til behandlingen, hvis det er påkrævet.
Inden for de i lovgivningen fastsatte tidsfrister at besvare henvendelser om indsigt/udlevering af personoplysninger.
At påse, at personoplysningerne vedligeholdes og om nødvendigt slettes.
Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at Wizehosting’s bistand til opfyldelse af Kundens forpligtelser er betalbare konsulentydelser.

17. Databehandleraftale
Wizehosting behandler som led i levering af Produkterne til Kunden personoplysninger, jf.  Forordning 2016/679 (”Forordningen”) hvorfor følgende databehandleraftale er aftalt:
Wizehosting udfører følgende behandlinger for Kunden: Opbevaring, transmittering, kopiering, herunder til og fra backup, visning og ændring (i forbindelse med backup).
Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordningen for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.
Wizehosting skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Wizehosting’s overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.
Wizehosting skal have ret til, for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger, mod at Wizehosting ved påtænkte skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden mindst 30 dage før det påtænkte skifte, så Kunden kan nå at komme med indsigelser mod den påtænkte ændring.
Wizehosting påser, at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i Forordningen og forpligtelserne i dette afsnit. Wizehosting må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger, der er nødvendige for at Wizehosting kan opfylde indgåede aftaler med Kunden jf. ovenfor, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Wizehosting. Som minimum er Wizehosting altid berettigede til at foretage følgende behandlinger:
Opbevaring, transmittering, kopiering, herunder til og fra backup og visning.
Hvis Kunden ikke instruerer Wizehosting om andet, så er Wizehosting berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest tre måneder efter, at forretningsforholdet mellem Parterne er endeligt ophørt.
Da der er tale om en selvbetjeningsløsning, accepterer Kunden, at Wizehosting ikke er bekendt med hvilke kategorier af registrerede, Wizehosting behandler oplysninger om. Wizehosting har lagt til grund, at der Wizehosting alene behandler personoplysninger for kunder og brugere og ikke andre typer af registrerede.
Kunden accepterer, at Kunden IKKE må anvende Produkterne til behandling, herunder opbevaring af personlige oplysninger omfattet af artikel 9 i Forordningen (særlige kategori af personoplysninger, så som helbredsoplysninger, biometriske data etc.), da Produkterne ikke er indrettet hertil. Det er således alene Kundens ansvar, hvis Kunden anvender Produkterne i strid med disse handelsvilkår.
Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Wizehosting behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Wizehosting herom.

18. Udlevering af data
Kunden kan anvende Wizehosting’s selvbetjeningsløsning til at udlæse data fra sine applikationer/databaser.
Wizehosting’s bistand med udlæsning af data afregnes som konsulentbistand.

19. Wizehosting’s generelle garanti
Wizehosting garanterer, at alle Wizehosting’s ydelser er og vil blive udført i overensstemmelse med god ITskik.

20. Priser og deres regulering
Wizehosting’s priser er angivet i danske kroner inkl. moms og afgifter, der tillægges ved fakturering.
De af Wizehosting’s oplyste priser er gældende i abonnementsperioden fra Kundens køb.
Ved oprettelsen af et produkt, betaler Kunden et oprettelsesgebyr. Størrelsen af oprettelsesgebyret er anført ud for det enkelte produkt.
Hvis Kunden ændrer omfanget af Kundens brug af produkterne, vil der ske en tilpasning af priserne. Prisændringen træder i kraft samtidig med den udvidede brug af produkterne.
Wizehosting’s priser reguleres løbende i takt med stigningen af driftsomkostninger.
Herudover kan Wizehosting regulere de aftalte priser ved førstkommende fornyelse af et abonnement.

21. Betaling og betalingsbetingelser m.v.

Wizehosting sender alle fakturaer og rykkere m.v. til Kunden via e-mail. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra modtagelse af faktura.
Wizehosting opkræver rykkergebyrer, hvis der udsendes rykkere til kunden på grund af manglende betaling.

Ved for sen betaling kan Wizehosting pålægge betalingen morarente, svarende til rentelovens bestemmelser herom.

Ved manglende betaling ophæves alle garantier, herunder servicemål- og oppetid, responshastighed og eventuel ret til support, midlertidigt indtil 3 dage efter modtaget betaling. Endvidere har Wizehosting, hvis der ikke er betalt efter udsendelse af RYKKER 1 ret til uden yderligere varsel, at lukke for Kundens adgang til produkterne. Adgang vil herefter første blive reetableret, når Kunden har betalt alle skyldige beløb og har forudbetalt for to måneder, hvoraf den ene måned skal tjene Wizehosting som sikkerhed for fremtidige rettidig betaling.
Hvis rettidig betaling herefter udebliver igen, har Wizehosting uden varsel, ret til at lukke for Kundens adgang og modregne i forudbetalingen.

22. Login og logning.

Kunden får adgang til sine produkter hos Wizehosting via et login, som Wizehosting sender til den af Kunden oplyste e-mail.
Kunden er ansvarlig for enhver brug af de tilsendte logininformationer, herunder alle ændringer der bliver foretaget i Kundens produkt(er) som udløser merbetaling fra Kunden til Wizehosting samt enhver brug af produkterne som skyldes brug af Kundens logininformationer.
Kunden kan selv ændre sine logininformationer m.v., hvilket Kunden opfordres til straks at gøre, når Kunden fra Wizehosting har modtaget logininformationerne.
Wizehosting tilgår normalt alene Kundens produkter/applikationer/data efter udtrykkelig forudgående aftale med Kunden.
Al tilgang til Kundens produkter bliver logget, så det kan dokumenteres hvem der har tilgået produkterne.

23. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Kunden er eneansvarlig for enhver brug af Produkterne, herunder adgangen til Produkterne.
Kunden skal friholde Wizehosting for ethvert krav og enhver omkostning som Wizehosting måtte blive påført, som følge af Kundens brug af produkterne, herunder men ikke udelukkende, Kundens overtrædelse af disse handelsvilkår.
Kunden er eneansvarlig for de data, der lagres i de til kundens applikationerne tilhørende database, deres ændring, eventuel sletning, m.v.
Wizehosting er ikke ansvarlig for manglende adgang til Produkterne som skyldes:
Kundens eget it-miljø ikke understøtter/muliggør adgang til konfigurationen.
Kundens kunder eller bruger ikke kan få adgang som følge af forhold som Wizehosting ikke er ansvarlig for.
Manglende opdatering/vedligeholdelse af Kundens applikationer.
Opdateringer af Kundens Applikationer, som ikke er foretaget af Wizehosting.
Manglende adgang til Internettet uanset årsag.
Alle former for angreb mod Wizehosting’s driftscenter.
Brud på alle typer af kabler.
Unaturlig meget trafik.
Forhold af sådanne ekstraordinære omstændigheder, som Wizehosting eller deres underleverandører ikke er herre over, og som man ikke ved denne aftales indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet.
Wizehosting er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, men kan IKKE gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af profit, tab som følge af at Kunden udsættes for cyber crime, og tab af data.
Wizehosting’s samlede erstatningsansvar overfor Kunden er begrænset til et beløb svarende til de forudgående 12 måneders betaling fra Kunden.

24. Forsikringsforhold

Wizehosting har tegnet sædvanlig forsikring mod ansvar, herunder for tab af data, gennem et anerkendt dansk forsikringsselskab.
Wizehosting har udarbejdet katastrofeberedskabsplaner i samarbejde med Wizehosting’s forsikringsselskab.
Wizehosting har etableret rutiner, der sikrer hurtig adgang til Kundens konfiguration ved nedbrud.
Kunden bør tegne egen forsikring mod datatab, driftstab, cyber crime etc.

25. Sikkerhedsrevision
Kundens interne og eksterne revisor har ret til at foretage varslet og ledsaget sikkerhedsrevision hos Wizehosting og denne underleverandører.
Tidsforbrug i forbindelse med en sikkerhedsrevision faktureres Kunden, jf.  den til enhver tid gældende prisliste/underleverandørens prisliste.

26. Kommunikation
Wizehosting kan anvende Kundens e-mail til al kommunikation, herunder til servicemeddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om nyheder eller andre ydelser som Wizehosting udbyder.

27. Ikke tilladt brug af Produkterne
Følgende brug af Produkterne er IKKE tilladt og udgør en alvorlig overtrædelse af disse vilkår. En overtrædelse der jf. punkt 30 kan medføre lukning af Kundens adgang og/eller betaling af et gebyr.
I gentagelsestilfælde vil en eller flere af nedenstående overtrædelser medføre øjeblikke opsigelse af alle aftaler med Kunden og nedlukning af alle produkter:
Kunden må ikke bruge Produkterne til:
Alle former for kriminelle aktiviteter, herunder enhver form for cyber crime.
Andre former for ulovlige aktiviteter.
Krænkelser af tredjemands rettigheder, herunder men ikke udelukkende, ophavsret og andre typer af immaterielle rettigheder samt lov om forretningshemmeligheder.
Drift af pornografisk virksomhed.
Opbevaring af pornografisk materiale af enhver art.
Udbud af tjenester som kræver tilladelse af en spilmyndighed.
Udsending af store nyhedsbreve med mere end 100 modtagere, samt udsending af spam.
Drift af virksomhed med udbud af spil-hosting, spil-server, spil-database, spil-integration.
Backup, herunder af data som ikke er tilgængelig via hjemmeside.
Trusler eller chikane imod enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder.
Overtrædelse af moms- og skattelovgivningen.
Wizehosting har ret men ikke pligt til at scanne Kundens Produkter for krænkende materiale.

Modtager Wizehosting en henvendelse fra rettighedshavere, krænkede personer/organisationer/virksomheder eller myndigheder, om at Kunden anvender produkterne i strid med ovenstående, så retter Wizehosting straks henvendelse til Kunden, med henblik på at få Kundens stillingtagen til den påståede brug. Samtidig undersøger Wizehosting selv, om Kunden efter Wizehosting’s opfattelse, har overtrådt disse vilkår.

Hvis Kundens redegørelse ikke er tilfredsstillende, eller Wizehosting selv konstaterer, at Kunden har krænket disse handelsvilkår, eller hvis dokumentation for en krænkelse, efter Wizehosting’s rimelige vurdering, er tilstrækkelige, har Wizehosting ret til at lukke for Kundens adgang og nedtage alle offentlige sider. Lukning og nedtagen forsætter indtil Kunden overfor Wizehosting har dokumenteret, at Kundens brug ikke længere overtræder disse handelsvilkår.

28. Affiliate program

Alle Wizehosting kunder kan aktivere vores affiliate program via vores kundecenter. Med dette program får hver affiliate et unikt link, som kan deles med evt. købere af Wizehosting produkter.
Vi giver en bonus på 20% for alle webhosting produkter på første ordre pr. kunde.
Et lead er kun gyldigt efter 30 dage uden refundering/opsigelse, samt ved betalt ordre.
Affiliate programmet må ikke bruges til egen fordel, fx ved selv at klikke på det unikke link og tjene bonus på egne købte produkter.
Der skal optjenes mindst 1000 DKK før en udbetaling kan udføres.
For at få udbetalt bonus, klik på “Anmod om udbetaling” i affiliate sektionen. Dette opretter en supportsag hvor du vedhæfter en faktura til Wizehosting ApS med løbende måned + 1 måned betalingsfrist. Beløbet skal være med moms inkluderet.
Din affiliate saldo er allerede med moms inkluderet, og du skal derfor ikke tillægge yderligere 25% moms.
Affiliate bonus kan også udbetales som kredit til din kundecenter konto, som kan bruges til betaling af faktura udstedt af Wizehosting.

29. Ændring af handelsvilkår
Wizehosting kan ændre disse handelsvilkår helt eller delvist med et varsel på 1 måned.
Hvis ændringer er meget byrdefuld overfor Kunden, skal Wizehosting dog give et varsel på 2 måneder.
30. Opsigelse, lukning af adgang, ophævelse og ophør
Aftalen om brug af et Produkt kan af Kunden bringes til ophør med 30 dages skriftligt varsel for produkter med månedlig fornyelse. Øvrige abonnementsperioder kan opsiges inden næste fornyelse.
Er der tale om et abonnement, skal varslet afgivet inden ophør af abonnementsperiode, ellers sker der automatisk fornyelse med faktura.
Wizehosting kan bringe brugen af et produkt til ophør med et varsel på 3 måneder.
Wizehosting kan uden varsel lukke for Kundens adgang til produkterne hvis:
Kunden ikke betaler skyldige beløb ved forfald. Wizehosting kan efter at have sendt en rykker, lukke for Kundens adgang. Adgangen åbnes først igen, når Kunden har betalt samtlige skyldige beløb, inklusiv et gebyr på 250 kroner for lukningen.
Kunden har anvendt Produkterne i strid med denne aftale jf. punkt 27.
Wizehosting’s bistand ved ophør
Wizehosting skal på begæring fra Kunden yde relevant assistance i forbindelse med afviklingen af kundeforholdet.
Denne bistand afregner Wizehosting til Kunden ved anvendelse af den enhver tid gældende pris for bistand af den pågældende art. Wizehosting kan forinden bistanden ydes kræve sikkerhed for betalingen.

31. Tavshedspligt

Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretnings-hemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale. Er Kunden en offentlig myndighed eller er Kunden underlagt tavshedspligt, skal Kundens ansatte dog i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt.
Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne.
Ovennævnte oplysninger må Parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden.

32. Overdragelse af kundeforholdt
Wizehosting kan frit overføre hele Kundeforholdet til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Kunden.
Kunden kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand ved at kontakte support.